Knutepunkt

Knutepunkt

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015.

Regional plan for areal og transport i Oslo Akershus (2015)

Planen er en direkte oppfølging av Stortingets vedtak (Ot.prp.nr. 10, 2008/09) hvor Oslo og Akershus pålegges å lage en plan for en retningsendring i hovedstadsregionen for å nå målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, samt nasjonale mål om bl.a. klima og transport.

Den Norske Stat er således også forpliktet til å følge opp, sammen med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og de 22 kommunene i Akershus. Planen går frem mot 2030, med perspektiv mot 2050.

Det skal i Oslo-regionen legges vekt på byutvikling med større konsentrasjon etter prinsipper for flerkjernet utvikling av levende byer med god bokvalitet beliggende rundt Oslo by med gode kollektivløsninger. Regionale byer skal ta en høy andel (80-90 %) av bolig- og arbeidsplassveksten og få en sterkere rolle i regionen.

Jessheim fremheves som regional by med høy vekst, hvor det skal tilrettelegges for økt by- og næringsutvikling i takt med økt aktivitet på flyplassen. Øvre Romerike har allerede i dag mye pendling på tvers mot Gardermoen-området. Denne utviklingen er det ønskelig å bygge videre, på en slik måte at økt pendling blir kollektivbasert. Kollektivaksen mellom Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen via Gardermoen Næringspark skal styrkes, og arbeidsplassintensive virksomheter må lokaliseres tett på aksen.

Knutepunkt