Utenlandske investorer – Blir tvunget til byutvikling

Utenlandske investorer – Blir tvunget til byutvikling

Artikkel av: Estate.

Thor Thoeneie, som etablerte og i en årrekke var sentral
i Oslo Metropolitan Area som styreleder, tror at utenlandske investorer kommer til å sette sitt preg på bybildet i Oslo.
– De har ikke noe valg, mener han.

– De utenlandske investorene har kommet til Norge for å bli. De siste 2 årene har bjel-lesauene kjøpt, solgt og kjøpt igjen. Mange av de mellomstore og mindre aktørene har ikke kommet til bordet; det nytter ikke å bli nummer to når du skal kjøpe eiendom. Nå skal også disse aktørene på banen, mener Thor Thoeneie.

Egen virksomhet

I 3,5 år var han styreleder i Oslo Metropolitan Area, som hvert år fronter den norske eien-domsbransjen under den internasjonale eien-domsmessen MIPIM i Cannes. I 10 år var han også viseadministrerende direktør og mar-kedsdirektør i Oslo S Utvikling AS – selskapet som står bak Barcode-rekken i Bjørvika. Nå har Thoeneie etablert egen virksom-het. Gjennom selskapet Thor Real skal han blant annet tilby rådgivning til utenland-ske aktører som skal kjøpe eller har kjøpt eiendom i Oslo.

Må jobbe aktivt

– Min tese er at utenlandske eiere av næ-ringseiendom i Norge blir tvunget ut på arenaen for byutvikling. Enten de eier kon-toreiendommer eller high street handelsare-aler, kan de ikke sitte i et annet land og for-holde seg passive til eiendommene, sier han og fortsetter:
– De må passe på at interessene deres blir ivaretatt, ellers blir de utkonkurrert av norske gårdeiere. Det er bare tidsspørsmål før også utenlandske gårdeiere må begynne å jobbe aktivt med reguleringer og andre opp-gaver som er knyttet til byutvikling.

Lokale partnere

Thoeneie tror derfor at utenlandske aktører vil begynne å se etter lokale partnere og rådgivere som kan hjelpe dem med å forme byutviklingen. Blant annet kommer arkitek-tene til å få flere utenlandske oppdragsgivere fremover. Mens utlendingene primært har kjøpt kontor- og handelseiendom i Norge, tror han de nå vil begynne å se etter utviklingseien-dom.

Opportunistisk eiendom

– Ved kjøp av opportunistisk eiendom er de avhengige av lokale samarbeidspartnere. Da må de norske aktørene kjenne sin besøkelses-tid, sier han.
Som et eksempel nevner han utvikling av eiendom i tilknytning til flyplasser, slik det skjer i stor stil på flyplassen Arlanda utenfor Stockholm.

– Utenlandske investorer ønsker i stor grad eiendom ved knutepunkter, og da er Garder-moen et svært attraktivt område å investere, sier han og nevner hoteller, konferansesenter og messehaller som eksempler på eiendom med naturlig beliggenhet ved en flyplass.

Oslo er nå nummer 52 blant de regionene i verden som analyseres mest, blant annet av internasjonale eiendomsaktører.

Barcode – En døråpner

Da Barcode ble vist frem under eien-domsmessen MIPIM i Cannes for første gang i 2008, vakte det stor interesse – spesielt fra tyske fond. Thoeneie mener at Barcode-rek-ken i Bjørvika var en døråpner for å få uten-landske investorer interessert i det norske eiendomsmarkedet. Det første året Oslo Investor Summit ble arrangert under MIPIM, kom det 4-5 utenlandske tilhørere. Året etter steg antallet til 30-40, mens nærmere 70 personer deltok på arrangementet det tredje året.

Økt interesse

– Dette viser hvordan interessen for det norske eiendomsmarkedet generelt og Os-lo-regionen spesielt har økt blant utenland-ske aktører. De som deltar på Oslo Investor Summit, gjør altså det på bekostning av få å presentasjoner av andre regioner og land, sier Thoeneie. Han mener at beliggenheten til Barcode ved Norges største kollektivknutepunkt i Bjørvika, har blitt godt mottatt blant uten-landske investorer.

Grunnanalyser ferdig

– Norge satser tungt på utvikling av knute-punkter som en del av miljøsatsingen, og dette er noe utlendingene liker. I Barcode er det for eksempel 10.000 arbeidsplasser, hvorav nesten alle kan reise kollektivt, gå eller sykle til jobb. Da blir det også mulig å bygge høyt og tett, sier han. Thoeneie påpeker at de store utenland-ske aktørene for 2-3 år siden var ferdige med grunnalysene av Oslo-regionen og Norge.

Utvider horisonten

– Oslo er nå nummer 52 blant de regionene i verden som analyseres mest, blant annet av internasjonale eiendomsaktører. Det er lettere for dem å gjennomføre en god analyse av Oslo enn andre byer i Norge, siden det er større statistisk grunnlag å basere analysen på. Dessuten er Oslo tyngdepunktet i Norge, og dermed den regionen hvor det er mest in-teressant å investere, mener han.
Thoeneie tror likevel at utenlandske investorer vil utvide horisonten, både geo-grafisk og med hensyn til hva slags eiendom de skal kjøpe.

Attraktive Oslo

Her er Thor Thoeneies kortversjon av hvorfor utenlandske aktører vil investere i Oslo-regionen:

 • Overordnet er utenlandske investorer opptatt av makroøkonomi og megatrender. Norge har en sterk økonomi og lav arbeidsledighet.
 • Oslos økonomi overgår byens størrelse. Norges hovedstad har den 37. største økonomien i Europa (BNP per innbygger), samtidig som Oslo ikke er blant de 70 største byene i Europa.
 • Innbyggerne i Oslo-regionen er blant den høyest utdannede befolkningen i verden.
 • Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en årlig befolkningsvekst på 1,5-2 prosent.
 • Oslo blir sett på som en medium stor by med god økonomi og global orientering. I inter-nasjonale søk og undersøkelser havner Oslo i kategori med og sammenliknes med attrak-tive byer som Vancouver, Calgary, Brisbane, Perth, Zürich og Glasgow.
 • Oslo viser i tillegg positive likhetstrekk med langt større og attraktive byer som Barcelo-na, Hamburg, Boston, Seattle, Sydney og Melbourne.
 • Utlendinger som har kjøpt eiendom i Oslo-regionen, har også fått solgt igjen. Det viser at markedet er likvid.
 • Markedet oppleves som transparent.
 • Norge er en del av Norden, som er nedslagsfeltet for mange internasjonale aktører. Da er Oslo en del av et betydelig marked.
 • Norske advokatfirmaer har vært flinke til å markedsføre sin ekspertise og å fortelle om lovverket som gjelder i Norge. Det har vært et viktig bidrag for å skape tillit hos utlen-dingene.
 • Norge er et åpent demokrati med lite korrupsjon.
 • Svingninger i oljeprisen er i det kortsiktige bildet for investorer som er opptatt av makro-økonomi og megatrender. I Oslo-regionen er bare ca. 7 prosent av arbeidsstokken direkte eller indirekte engasjert i oljeindustrien, mens det tilsvarende tallet for Stavanger-regio-nen er over 40 prosent.
 • Norge (og Oslo-regionen spesielt) har anerkjent at det er og vil forbli et høykostland, og satser heller på å bli konkurransedyktige og attraktive innen bl.a. kunnskap, innovasjon, sosial og forretningsmessig imøtekommenhet, velferd og livskvalitet.
 • Offentlige initiativ som Oslo Business Region og private som Oslo Metropolitan Area arbeider systematisk for å synliggjøre og tilrettelegge for tilgang til relevant informasjon.