Varsel om oppstart av planarbeid

Ihht plan og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid (detaljregulering) for Felt K12 m.fl., GNP II B og C i Ullensaker kommune. Tiltakshaver er Oslo Airport City AS.

Gjeldende planer for området og hensikt bak planarbeidet

Området er i dag regulert gjennom områdeplanen for Gardermoen Næringspark II b og c. Denne ble vedtatt den 6.6.2011. I planen er området avsatt til formålene Kontor, Næring, Tjenesteyting samt Grønnstruktur og Samferdselsanlegg.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av feltet til næringsformål, i tråd med Kommuneplanens og områdeplanens arealdisponering, men med en justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en mer hensiktsmessig utvikling av feltet og helheten i situasjonen med beliggenhet rett inn mot flyplassens rullebaner.

Planavgrensning

Planområdet ligger vest i Gardermoen Næringspark. Det grenser i øst til nylig regulerte Sentralområdet, og i vest til Gardermoen hovedflyplass. I sør grenser området til Jessheimvegen, og i nord til midlertidig vei inn til grusverket til Bergmoen. Planavgrensningen er satt ut ifra områdeplanens oppdeling i delfelter og omfatter feltene K12, V14, R8, G10 og deler av G12 samt noe areal med gang-/sykkelveiformål langs Jessheimvegen. Til sammen utgjør planområdet et areal på om lag 136 daa. Planområdet omfatter eiendommene med G/Bnr 152/62, /66 og /68 (OAC Tomt AS), G/B-nr 152/4 (T. M. Furuseth), G/B-nr 222/7 (Viken Fylkeskommune), G/B-nr 151/4 (Avinor) og G/B-nr 151/5 (Ullensaker kommune). Kartutsnittet over viser planområdet.

Planprogram og utbyggingsavtale

Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, og risiko- og sårbarhetsanalyse etter Plan- og bygningsloven § 4. Planprogrammet skal medvirke til en forutsigbar planprosess og fastlegge hvilke forhold som det skal redegjøres nærmere for i planarbeidet. Krav til innholdet til et planprogram framgår av plan- og bygningsloven § 4-1 andre ledd, jf. også forskrift om konsekvensutredninger § 14. Med dette varsles derfor også at planprogram for planarbeidet legges ut på høring.

Planprogrammet kan leses på www.ullensaker.kommune.no/horinger/ og på osloairportcity.no Etter endt høring vedtas planprogrammet av Ullensaker kommune.

I henhold til Pbl § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet i forbindelse med detaljreguleringen.

Medvirkning til planleggingen

Innspill til planprogrammet og til varsel om oppstart, herunder også spørsmål om planarbeidet og opplysninger av interesse eller betydning for saken, kan sendes til Käthe Hermstad ved Nordic - Office of Architecture, e-post: khe@nordicarch.com.

Send gjerne kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 JESSHEIM, eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Du kan lese forslag til planprogram her: PlanID_466_K12 GNP_II_bc_Forslag_til_planprogram.pdf.
Frist for å komme med innspill er satt til 22.01.2021.